Investeren in de toekomst

Onze kinderen zijn onze toekomst, en gelukkig is het ene kind het andere niet!

laptopsZo krijgt ieder kind zijn specifieke eigenschappen mee. Goed onderwijs maakt gebruik van deze eigenschappen en ontwikkelt ze optimaal !

Uiteraard dienen “eindtermen” bereikt, maar de manier waarop kan voor ieder individu verschillen. Het gebeurt maar al te vaak dat kinderen worden verder “gestuwd” in een leersysteem dat helemaal niet aan hun persoonlijkheid wordt aangepast. Uiteindelijk leidt dit tot frustraties en schoolmoeheid.sport

Ons team gooit het over een andere boeg. In iedere klasgroep worden ernstige inspanningen verricht om de leerstof en de activiteiten aan te passen aan het niveau en de interesses van het kind. Kinderen bij wie tekorten of leerachterstanden zijn vastgesteld, worden op de meest efficiënte manier geholpen om op hun eigen tempo bij te benen. Dit betekent geenszins dat knappere leerlingen geen inspanningen moeten leveren. Integendeel!

Aan hen wordt leerstof aangeboden dat boven het doorsnee- klasniveau uitsteekt. Alleen op deze manier kan onderwijs boeiend en uitdagend blijven voor elk kind!

Hoe wij deze specifieke middelen inzetten, leest u onder de rubriek “zorgverbreding” hieronder.

Zorgverbreding, wij staan er voor je kind

Bij de uiteenzetting van ons project werd reeds gezegd dat in iedere klasgroep ernstige inspanningen worden verricht om de leerstof en de activiteiten aan te passen aan het niveau en de interesses van het kind…Toch dient er naar gestreefd dat elke leerling de eindtermen (minimale doelstellingen) bereikt om verdere studies te kunnen aanvatten…

 

Om dit proces te bewaken beschikken onze leerkrachten over een aantal werkinstrumenten:

  • Observaties uit de vorige jaren
  • Een leerlingvolgsysteem: een systeem van geijkte toetsen waakt erover dat de evolutie van je kind in de diverse leer- en ontwikkelingsgebieden nauwkeurig wordt gevolgd.
  • Eigen toetsen met foutenanalyses laten de leerkrachten eveneens toe de gemaakte vorderingen te evalueren.
  • Rapporten: vanaf de derde kleuterklas brengen rapporten verslag uit over alle ontwikkelingsgebieden van je kind. Wij zorgen ervoor dat naast de concrete cijfers, letterquoteringen de inspanningen weergeven die door je kind werden verricht om een bepaalde score te bereiken.

 

Resultaten vaststellen is één zaak, er ernstig werk mee verrichten een andere…

Wanneer, niettegenstaande alle inspanningen van de klastitularis, problemen niet volledig worden opgelost, wordt er beroep gedaan op het zorgteam…

 

Lies Waelput

logopediste-zorgcoördinator

 

 

 

Ons zorgteam

Lies
Zorgcoördinator, Lies Waelput
vogelzang 2010-2025
Zorgjuf (lager), Kathleen
martine2013
Zorgjuf (kleuters), Martine

 

De werking van het zorgteam…

 

De klastitularis omschrijft het probleem en meldt het aan de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator plaatst het op de agenda van het MDO (multidisciplinair overleg).

De directeur nodigt het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding, vroeger PMS) uit op dit overleg. Hij brengt eveneens de ouders schriftelijk op de hoogte. Indien nodig, worden ook de ouders op het MD-overleg uitgenodigd. Uiteraard is ook de klastitularis aanwezig. Externe medewerkers (eventuele opvoeders, logopedisten… worden eveneens uitgenodigd)

Het MD- overleg stelt een handelingsplan op. Dit plan beschrijft wat moet worden ondernomen (aangepast leerprogramma, contacten met andere externen…) om het probleem op te lossen.

Het MD- overleg blijft in de loop van het jaar de vorderingen opvolgen en stuurt bij indien nodig…

 

Deze manier van werken eist van het ganse team een niet te onderschatten inspanning! In de meeste gevallen resulteren deze inspanningen echter in een positief leerresultaat, wat voor ouders en kind een hele opluchting betekent!