ZORG

We wensen als school gelijke onderwijskansen te garanderen voor elk kind door in te zetten op de verschillende noden van elke leerling. Zo moet een kind met een leerstoornis of  beperking evenveel  kansen en ondersteuning krijgen als een kind dat nood heeft aan moeilijkere leerstof. Ook kinderen die niet goed in hun vel zitten mogen niet vergeten worden. 

Om  deze zorg op maat te kunnen realiseren werkt de school een zorgbeleid uit.  

De zorgcoördinator geeft samen met de directie en het leerkrachtenteam het zorgbeleid van de school vorm.  We werken hiervoor ook nauw samen met het ondersteuningsteam en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

De taak van het zorgteam is veelomvattend:

De coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school en de scholengemeenschap

Het coördineren en op elkaar afstemmen van de zorginitiatieven gebeurt door het zorgteam. De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, leraren, ouders, externe hulpverleners en deskundigen.

Ondersteunen van het handelen van de leraren

De klasleerkracht blijft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid dragen van leerlingen die hem wordt toevertrouwd. De leerkracht beschikt hiervoor over de basisvaardigheden om te signaleren en te begeleiden. Bij diverse problemen zullen de klasleerkracht en de zorgcoördinator hun deskundigheid samen leggen op een overlegmoment.

Het begeleiden van leerlingen

De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren. De manier waarop deze wordt georganiseerd hangt af van de noden van de klas. De eerstelijnszorg door de klasleerkracht en de aanvullende expertise van de leden van het zorgteam en/of externe hulpverleners vullen elkaar op die manier aan.

Het begeleiden inzake sociaal – emotionele problemen

De begeleiding van de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen is een opgave voor de school als geheel. Door allerlei initiatieven trachten de leden van het schoolteam een prettig schoolklimaat te creëren, de sociale en communicatieve vaardigheden en de empathie te vergroten.

Ouderbetrokkenheid

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je als ouder nauw betrokken wordt in het leerproces van je kind.  We wensen dan ook transparant en constructief met jou samen aan de schoolse loopbaan van je kind te werken.